Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

„Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”

nowy projekt Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie

Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” – pod tą nazwą Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w roku 2017 rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie niezwłocznie przystąpił do konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzychu w celu pozyskania środków na realizację projektu. Tegoroczny projekt został zaplanowany na okres dwóch lat, rozpoczynając się w lipcu 2017. Zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019r. Wcześniejsze lata pracy nad projektami wykazały jak wielkie są potrzeby mieszkańców naszej gminy w tym zakresie. Dodatkowym motywatorem do działania są również sygnały ze środowiska wskazujące, iż zainteresowanie mieszkańców gminy udziałem w zajęciach rokrocznie wzrasta. Idąc wypracowanym już szlakiem, ponownie do projektu zakwalifikowane zostaną osoby korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka. Grupa ta wybierana jest nieprzypadkowo, albowiem klientami pomocy społecznej najczęściej są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej na ogół brakiem pracy. Bezrobocie od lat nękające mieszkańców naszej gminy jest tym czynnikiem, który najbardziej destruktywnie wpływa na postawy oraz sposób myślenia Bolkowian. Brak stałej pracy a co się z tym wiąże ograniczone środki finansowe, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb wpływają negatywnie na sposób myślenia, samooceny i demotywują do podejmowania jakichkolwiek działań. Osoby te, niejednokrotnie nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z problemami, znaleźć konstruktywnych rozwiązań swoich spraw czy zdecydować się na wprowadzenie w życiu zmian.

Uczestnicy wyłonieni zostaną przez pracowników socjalnych, którzy dzięki najbliższemu kontaktowi z klientami Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, mogą najbardziej rzetelnie ocenić ich potrzeby i zdiagnozować konieczność udzielenia im tego rodzaju pomocy. Analiza potrzeb uczestników pozwala na rzetelne określenie potrzeb osób i ich rodzin oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia zmierzającego do wyjścia z bezrobocia oraz systemu pomocy społecznej i powrotu lub rozpoczęcia funkcjonowania w obecnej dobie ekonomiczno-społecznej. Natomiast wiedza na temat oczekiwań osób korzystających z pomocy społecznej, pozwoli na zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć poczucie własnej wartości, wpłynąć na wzrost samooceny a następnie aktywności zawodowej i społecznej, zwiększyć zdolności komunikacyjne, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt realizowany w tym roku przez GMOPS w Bolkowie, ma stanowić odpowiedź na zdefiniowane potrzeby mieszkańców gminy Bolków. Zajęcia organizowane w jego ramach obejmą szereg spotkań i warsztatów ze specjalistami różnych dziedzin, mającymi wesprzeć mieszkańców naszej gminy w sposób kompleksowy. Zadaniem trenerów pracujących na rzecz uczestników będzie pomoc w znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, nabycie umiejętności właściwej oceny danego zdarzenia i uzyskanie dystansu do wszelkich problemów.

Źródło – http://gmopsbolkow.pl

Aktualne informacje o projekcie na stronie https://gmopsbolkow.pl/category/zaprojektuj-z-nami-swoja-przyszlosc/

EU EFS rgb 1

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.