Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa dolnośląskiego

Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy trzech uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r.

Gminy Bolków dotyczy uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 5155).

Uchwała antysmogowa stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze, także właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1MW.

       Uchwała dotyczy paliw stałych (głównie drewna i węgla) oraz urządzeń do ich spalania: kotłów, piecokuchni, pieców (także kaflowych) i kominków - zarówno typu „koza” jak
i kominków z płaszczem wodnym oraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułów węglowych i odpadów węglowych (flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem),
 3. miału (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3mm),
 4. wilgotnego drewna (drewno o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%) – spalać można tylko drewno suche, sezonowane.

 Na obszarze województwa dolnośląskiego:

1. Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu):

 • dla kotłów emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m³
  w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3
  w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; instalacja nie posiada rusztu awaryjnego;
 • dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń emisja cząstek stałych (PM) nie może przekraczać 40 mg/m3 przy zamkniętej komorze spalania lub 50 mg/m3 przy otwartej komorze spalania.;
 • uchwałodawca dopuszcza osiągniecie granicznych wielkości emisji pyłu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń poprzez montaż urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).

2.Od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji istniejących niespełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;

3.Od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji istniejących spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 Oznacza to, że od 1 lipca 2028 r. można eksploatować kotły na paliwo stałe, z których emisja cząstek pyłu odpowiada klasie 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Kontrolą nowych przepisów zajmuje się straż miejska, uprawnienia maja też policja i inspektorzy ochrony środowiska.

Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.