Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XVI/116/16

Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/76/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolków na lata 2015-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/76/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolków na lata 2015-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wprowadza się zmiany :

1. tytuł otrzymuje brzmienie: "w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolków na lata 2015-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013"

2. § 1. otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bolków na lata 2015-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PlLan dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.