Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Poziom RECYKLINGU

q

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) oraz z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana była osiągnąć wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla roku 2019. Poziom ten powinien wynosić 40%, natomiast osiągnięty przez Gminę Bolków poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebranych odpadów: tworzyw sztucznych, metali, szkła i papieru wyniósł 40 %.

Nowa ustawa zobowiązuje również gminę do ograniczenia masy odbieranych z gospodarstw domowych odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. powinien wynosić nie więcej niż 40 %. Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Bolków w 2019 r. wyniósł 10,13 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.