Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Sesja XXIX/2021

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego
  w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza Bolkowa oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena działalności OSP na terenie gminy Bolków z uwzględnieniem działalności jednostek operacyjno-technicznych oraz wydatkowanie środków na poszczególne jednostki OSP.
 7. Informacja na temat działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bolkowie za 2020 r.
 8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolków za 2020 r.
 9. Informacja na temat realizacji Programu współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami za 2020 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
 12.  Interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
   a powstają odpady komunalne;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bolków na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Mateirały na sesję: LINK

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.