Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 137.586,21
Wysokość dotacji : 71.080,00
Budżet Gminy Bolków : 66.506,21

Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZAKRES PRAC:

Szczegółowy zakres zadania określała przekazana dokumentacja techniczna i obejmował m.in.:

 1. Roboty pomiarowe – 0,8 ha
 2. Roboty rozbiórkowe
  • Rozebranie istniejących krawężników – 82 mb
  • Rozebranie istniejących obrzeży – 140 mb
  • Rozebranie chodnika z płyt betonowych – 195,70 m2
  • Rozebranie podbudowy z kruszywa – 784,32 m2
 3. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki
 4. Montaż krawężników15x30 cm – 80.40 mb
 5. Montaż obrzeży betonowych 20×6 cm – 127,10 mb
 6. Wykonanie ścieku ulicznego (4 rzędy z kostki betonowej gr. 10 cm na ławie betonowej) – 32,00 mb
 7. Montaż studni rewizyjnej z osadnikiem i wpustem ulicznym – 1 szt.
 8. Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 784,32 m2
 9. Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 784,32 m2
 10. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm – 784,32 m2
 11. Wykonanie nawierzchni placu i zatoki z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce piaskowej, bez pasów rozdzielczych – 558,92 m2
 12. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 199,60 m2
 13. Plantowanie ziemi – 0,02 ha

WYKONAWCA: GMZBGKiM

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: SIERPIEŃ 2018

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.