Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania : 98.052,71

Budżet Gminy Bolków : 98.052,71

Długość nawierzchni do przebudowy: 0,115 km

ZAKRES PRAC:

 • koryta wykonywane mechanicznie,
 • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
 • warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
 • krawężniki betonowe,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • zakup i montaż tablic, ławek, stojaka na rowery

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

Całkowita wartość zadania : 338.376,56
Wnioskowana wysokość dotacji : 100.000,00
Budżet Gminy Bolków : 238.376,56
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,546 km

ZAKRES PRAC:

 • koryta wykonywane mechanicznie,
 • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
 • warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: WRZESIEŃ 2016

jeleniogorska 159Całkowita wartość zadania: 14.945,68 zł
Budżet Gminy Bolków: 14.945,68 zł

 

Zakres prac:

 • mechaniczne frezowanie 420 m2 nawierzchni na zimno,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych grubość 8 cm 450 m2

Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: PAŹDZIERNIK 2016 r.

Całkowita wartość zadania: 119.547,40 zł
Budżet Gminy Bolków: 119.547,40 zł

Zakres prac:
Budowa zjazdu z drogi gminnej, roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowego, wykonanie krawężników, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz schodów terenowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zadanie obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót:

 • wykonanie wykopu na części przebiegu trasy drenażu oraz korytowanie pod płyty ażurowe,
 • położenie rur drenarskich o śr. 160 wraz ze studzienkami, wykonanie obsypki wraz z geowłókniną,
 • wykonanie podbudowy pod płyty ażurowe:
  • wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o gr.50 cm
  • wykonanie górnej warstwy podłoża gr. 25 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstw. gr 30 cm
 • wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych,
 • położenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej oraz z kostki pełnej betonowej,
 • wykonanie schodów terenowych,
 • wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca: Usługi Montażowo – Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, ul.Spacerowa 5A, 58-400 Kamienna Góra

Termin zakończenia zadania: 13 czerwca 2016 r.

Całkowita wartość zadania: 245.466,23 zł
Budżet Gminy Bolków: 52.029,23 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 193.437,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,324 km

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:

 • wykonanie korytowania i wywóz urobku,
 • wzmocnienie istniejącego gruntu poprzez stabilizację cementem w ilości 15/kg m2,
 • warstwa odsączająca grubość 10 cm,
 • podbudowa z niesortu 0/63 warstwa dolna grubość 15 cm,
 • podbudowa z niesortu 0/31,5 warstwa górna grubość 8 cm,
 • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm,
 • warstwa ścieralna z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm.

Ponadto, zadanie obejmuje: wykarczowanie krzewów rosnących w pasie drogi, wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, odtworzenie rowów na długości 149 mb, oczyszczenie przepustu o śr. 1000 mm, remont dwóch przepustów o śr. 400 mm, oraz utwardzenie zatoki postojowej-mijanki.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. 59-400 Jawor,ul. Poniatowskiego 25

Termin zakończenia zadania: GRUDZIEŃ 2016 r.

Całkowita wartość zadania: 71.299,68 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 55.000,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 16.299,68 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,090 km

Zakres prac:

 • profilowanie i zgęszczanie podłoża,
 • podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 grubość 20 cm- warstwa dolna
 • podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – warstwa górna
 • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm
 • warstwa ścieralna z masy min. – asfaltowej grubość 4 cm
 • krawężniki wraz z wykonaniem ław

Wykonawca: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

Termin zakończenia zadania: LISTOPAD 2016 r.

Całkowita wartość zadania : 135.076,44
Wysokość dotacji : 27.468,00
Budżet Gminy Bolków : 107.608,44
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,109 km +0,100 km

ZAKRES PRAC:

 • pogłębianie rowów melioracyjnych,
 • koryta wykonywane mechanicznie,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • pobocza z niesortu kamiennego,

WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: CZERWIEC 2016

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.