Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Zarządzenie Nr 82/2020
Burmistrza Bolkowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Bolkowie w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w okresie od 22 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, zwanym dalej „urzędem” czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu.

2. Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, o których mowa w ust. 1, polegają na wykonywaniu zadań przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

3. W przypadku, gdy zadania urzędu nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w ust. 2, oraz w sytuacjach nadzwyczajnych dopuszcza się osobiste załatwianie spraw w urzędzie po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub mailową z merytorycznymi referatami lub pracownikami urzędu.

4. Przyjęcie interesanta odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, tj. po uprzednim zarejestrowaniu przybycia do siedziby urzędu na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz pod warunkiem zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni i zachowania minimum 1,5 metra odstępu między interesantem a pracownikiem urzędu.

5. Osoby, które nie będą przestrzegać obowiązujących zasad, o których mowa w ust. 4, nie będą mogły przebywać na terenie urzędu.

6. Dokumentację w formie papierowej można składać do skrzynki podawczej, która jest udostępniona przy wejściu do budynku urzędu. W takiej sytuacji należy podać dane do kontaktu: numer telefonu lub adres e-mail. Informację o stanie sprawy będzie można uzyskać telefonicznie lub mailowo. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej.

§ 2. Właściwe dane umożliwiające kontakt wymieniony w § 1 ust. 3 udostępnia się na stronie internetowej oraz drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bolkowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bolkow.pl    i w Biuletynie Informacji Publicznej umbolkow.bip.net.pl.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Bolkowa z dnia 13 marca 2020 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 22 kwietnia 2020 r.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.