Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Gmina Bolków informuje, że w dniu 21.08.2020 r. zakończony zostanie nabór wniosków dla projektu

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

Po tym terminie przystąpimy do etapu oceny projektu, który przeprowadzony zostanie w terminie do 60 dni kalendarzowych. Jest to etap obligatoryjny odbywający się w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP), który obejmuje ocenę spełniania Kryteriów Wyboru Projektów. Do oceny projektów każdej z Gmin organizującej konkurs, powoływany jest osobny KOP. W skład KOP wchodzą pracownicy Gmin: Bolków, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Krotoszyce, którzy nie podlegają wyłączeniu z udziału w ocenie, zgodnie z art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz którzy zgodnie z warunkami konkursu podpiszą deklarację poufności i bezstronności. Warunki pracy Komisji Oceniającej Projekty określone zostały w regulaminie, zatwierdzonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Ocena spełnienia każdego z kryteriów dokonywana  będzie z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, przez co najmniej dwóch pracowników wchodzących w skład KOP.

Wnioski oceniane będą na podstawie kryteriów wyboru projektów, które zatwierdzone zostały przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami wyboru projektu:

https://www.bolkow.pl/nowa/attachments/article/250/Kryteria%20wyboru%20projekt%C3%B3w.pdf

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.