Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

„Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

Informujemy, że w dniu 21.08.2020 r., upływa termin składania wniosków o udzielenie grantu.
Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy w

Urzędzie Miejski w Bolkowie
Rynek 1
59-420 Bolków

w pokoju nr 12 (sekretariat), I piętro.

Etap oceny projektu przeprowadzany w terminie do 60 dni kalendarzowych (licząc od dnia następnego od daty zakończenia naboru). Jest to etap obligatoryjny odbywający się w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP), który obejmuje ocenę spełniania Kryteriów Wyboru Projektów. Do oceny projektów każdej z Gmin organizującej konkurs, powoływany jest osobny KOP. W skład KOP wchodzą pracownicy Gmin: Bolków, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Krotoszyce, którzy nie podlegają wyłączeniu z udziału w ocenie, zgodnie z Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz którzy zgodnie z warunkami konkursu podpiszą deklarację poufności i bezstronności. Warunki pracy Komisji Oceniającej Projekty określone zostały w regulaminie, zatwierdzonym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Ocena spełnienia każdego z kryteriów dokonywana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, przez co najmniej dwóch pracowników wchodzących w skład KOP.

Wnioski oceniane będą na podstawie kryteriów wyboru projektów, które zatwierdzone zostały przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami wyboru projektu: [ KLIK ]

 

1

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.