ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Bolkowa projektu budżetu Gminy na 2021 r.
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.
 12. Informacja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za trzy kwartały 2020 r.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków;
  2. w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2021-2023;
  3. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/20 Rady Miejskiej w Bolkowie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bolków jest organem prowadzącym;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  5. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bolków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bolków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bolkowie;
  7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bolkowie na 2021 r.;
  8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2021 r.
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków;
  10. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  11. w sprawie zmiany  budżetu na 2020 r. 
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

Więcej informacji na stronie : LINK