Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

1

Nasze starania w poszukiwaniu wody zakończyły się dużym sukcesem!!! Mamy dwie nowe studnie, które znajdują się na dz. ewid. 736 w Wierzchosławicach

Prace wiertnicze polegające na wykonaniu studni 6W i 7W na działce nr 736 w Wierzchosławicach zostały zakończone i odebrane w dniu 13 listopada 2020 r.  Studnie 6W i 7W wykonała firma Wiertnik Sudety Roman Kowalewski, z siedzibą ul. Bobrowniki Stare 14, 57-330 Szczytna. Nadzór hydrogeologiczny nad realizacją robót pełnił dr Lech Poprawski
 

1

Otwory pompowano z wydajnościami: 6W – 16,40 m3/h, 7W - 7,20 m3/h, łączny wydatek pompowania 23,60 m3/h. W trakcie pompowania stabilizację zwierciadła wody uzyskano przy depresjach w studni: 6W – 9,20 m, 7W – 13,28 m
 

2

Otrzymaliśmy bardzo dobre wyniki analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej prób wody z otworów 6W i 7W. Badania próbek wody wykazały, że w zakresie oznaczanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). 
 
w
 
Sukcesywnie rozwiązujemy problem zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów socjalno-bytowych. Ilość wody ze studni 6W i W7 jest wystarczająca dla zaopatrzenia 3500 mieszkańców naszej Gminy. 
 
Kolejny etap działań, to budowa ujęcia wody.
 
 

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.