Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

2

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 listopada 2020 r.  (poniedziałek) o godz. 1000 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych
  do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w gminie Bolków z uwzględnieniem wyników nauczania za rok 2019/2020.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bolków na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bolków na lata 2021-2025;
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bolków na lata 2021-2023;
  4. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolków na 2021 r.;
  5. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bolków;
  6. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie;
  7. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków;
  8. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia tej opłaty;
  10. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
   i worek o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi
   na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  11.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  12. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  13. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani
   do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
  14.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 10. Wolne wnioski i informacje.

 

Więcej informacji pod LINKIEM

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.