Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 1000 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w sali Bolkowskiej Galerii Historyczno-Artystycznej ARS ET HISTORIA w Bolkowie, ul. Niepodległości 10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Informacja o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez radnych do Burmistrza oraz złożonej korespondencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Bolków na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.
 8. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie za I półrocze 2020 r.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury;
  2. w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu Gminy Bolków;
  3. zmieniające uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolków;
  4. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.      

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

(-) Malgorzata Ciołko

Szczegółowe informacje na stronie : LINK

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.