Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Burmistrz Bolkowa

realizując uchwałę nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zaprasza mieszkańców Gminy Bolków do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej dla osób fizycznych zamieszkałych na terenach nieobjętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę NABÓR II

Rozpoczęcie II naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych nastąpi z dniem 24.08.2020 r.

Termin zakańczania naboru do dnia 18.09.2020 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane  będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 kwietni 2020 r.

Sposób złożenia wniosków:

1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1,
  59-420 Bolków
  ,
 • lub osobiście na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie, oddelegowanemu pracownikowi, tj. Pani Marioli Kochowskiej lub Pani Żanecie Wilińskiej – Dziedzic - w tym celu należy zadzwonić pod numer tel. 75 7413215 w. 36 lub 15.

 

2. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich  itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

3. Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 • musi być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały Nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Bolkowie, z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale, tj.:

- mapę poglądową z naniesioną lokalizacją studni;

- oświadczenie o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  a w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni;

- dokument świadczący o tym, że zamierzenie budowlane realizowane będzie zgodnie z ustawą Prawo budowlane (dokonane zgłoszenie robót/ uzyskane pozwolenie na budowę - jeśli są wymagane), a w przypadku jeżeli głębokość studni przekracza 30 [m] zatwierdzoną przez Starostę Jaworskiego dokumentację hydrogeologiczną.

4. Rozpatrzenie wniosków zostanie dokonane w terminie do dnia 30.09.2020 r.

5. Przy rozliczeniu wniosku wymagane będą wyniki badania wody pod względem jej przydatności do spożycia.

6. Rozliczenie przyznanych dotacji i wypłata środków finansowych za rok 2020 zostanie dokonane po wybudowaniu i uruchomieniu studni, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z wnioskodawcami oraz dodatkowych informacji udziela:

 • Mariola Kochowska - 75 74 13 215 w. 36, e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Żaneta Wilińska - Dziedzic – tel. 75 74 13 215 w. 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Ogłoszenie zostało umieszczone  na  stronie  internetowej Gminy Bolków www.bolkow.pl

9. Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest:

 • na stronie internetowej: www.bolkow.pl
 • w punkcie informacyjnym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bolkowie w godzinach pracy urzędu.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.