Rozmiar czcionki:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Od czwartku, 16 kwietnia w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować bezpieczną odległość od innej osoby, wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. Co istotne, obowiązek ten nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu, który wynosi co najmniej dwa metry.

W projekcie rozporządzenia resortu zdrowia, który trafił do Rady Ministrów, przewidziano, że do odwołania należy zakrywać usta i nos:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
  • na terenie nieruchomości wspólnych

Nie trzeba zakrywać ust i nosa w przypadku:

 • samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do ukończenia czwartego roku życia
 • dziecka do ukończenia czwartego roku życia
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub głębokim albo niesamodzielności – nie jest wymagane w tym zakresie okazanie orzeczenia lub zaświadczenia
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator, organizator lub przedsiębiorca zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne podczas ich sprawowania
 • żołnierza, funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Osoby pracujące w obiektach handlowych lub usługowych mogą w czasie realizacji czynności zawodowych zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy jeśli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie

W projekcie zapisano także, że w przypadku legitymowania przez organy uprawnione osoby w celu ustalenia jej tożsamości albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby, w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” przygotował Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych na podstawie oprogramowania PITax.pl Łatwe podatki.

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.