Velikost písma:
Menu
Gmina Bolków
Gmina Bolków
shape

Całkowita wartość zadania: 259 696,59 zł
Wysokość dotacji: 99 540,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 166 156,59 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 395 mb (szerokość ok. 4,00 m)

ZAKRES PRAC:

 • wykonanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni powierzchniowo zgodnie ze spadkiem poprzecznym,
 • podbudowa z niesortu 0/63 grubość 20 cm,
 • warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubości 4 cm,
 • warstwa ścieralna z masy mineralno -asfaltowej grubość 4 cm,
 • wykonanie poboczy z niesortu kamiennego,
 • wykonanie zjazdów do posesji przy projektowanej drodze.

WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Maj 2015

Szczegółowy zakres zadania:
Jezdnia
Zaprojektowano pas ruchu o szerokości nawierzchni 3,00 m,
Projektowana konstrukcja wg. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych jest następujący :

 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • podbudowa z niesortu 0/63 grubość 15 cm – warstwa dolna,
 • podbudowa z niesortu 0/31,5 grubość 10 cm – warstwa górna,
 • warstwa wiążąca z masy asfaltowej grubość 4 cm,
 • warstwa ścieralna z masy asfaltowej grubość 4 cm,
 • krawężniki wraz z wykonaniem ław 5 m.

Zjazdy do posesji
Przewiduje się odtworzenie istniejących zjazdów.

Pobocza
Przewiduje się wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym.
Odwodnienie
Należy zachować istniejące spadki stanowiące odwodnienie powierzchniowe, kierujące wody opadowe do istniejącego rowu. Należy wykonać remont dwóch przepustów o śr. 400 i 800 mm oraz oczyścić i pogłębić istniejące rowy.

Oznakowanie pionowe
Wprowadza się oznakowanie znakami pionowymi D-46 – droga wewnętrzna i D-47 – koniec drogi wewnętrznej.

Wartość robót – 168.261,02 złotych brutto

inspektor nadzoru: 1.800,00 zł

wnioskowana kwota dotacji z MAiC – 134.608 zł

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 09.11.2015 roku, a ich zakończenie do dnia 15.12. 2015 roku.

Całkowita wartość zadania: 65 525,00 zł
Wysokość dotacji: 51 245,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 14 280,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 78 mb (szerokość ok. 3,5 m)

ZAKRES PRAC:

 • wykonanie korytowania,
 • usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
 • wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
 • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
 • odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego, warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

Całkowita wartość zadania: 83 193,00 zł
Wysokość dotacji: 65.302,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 17 891,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 142 mb (szerokość ok. 3,00 m)

ZAKRES PRAC:

 • wykonanie korytowania,
 • usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
 • wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
 • wykonanie jednostronnie koryta ściekowego, które zapewni odpowiednie kierowanie wód deszczowych i tym samym zapobiegnie w przyszłości kolejnym zniszczeniom,
 • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
 • odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

Całkowita wartość zadania: 54 014,00 zł
Wysokość dotacji: 9 021,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 44 993,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 82 mb (szerokość ok. 3,00 m)

ZAKRES PRAC:

 • wykonanie korytowania,
 • usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
 • wykonanie profilowania oraz nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
 • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
 • odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

Całkowita wartość zadania: 62 283,00 zł
Wysokość dotacji: 48 867,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 13 416,00 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 130 mb (szerokość ok. 3,00 m)

ZAKRES PRAC:

– wykonanie korytowania,

– usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,

– wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,

– wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),

– odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 cm.

WYKONAWCA:

Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

Całkowita wartość zadania: 96 260,92 zł
Wysokość dotacji: 75 565,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 20 695,92 zł

Długość nawierzchni do przebudowy: 200 mb (szerokość ok. 4,00 m)

ZAKRES PRAC:

 • wykonanie korytowania i usunięcie istniejącej zniszczonej – zmieszanej podbudowy,
 • wykonanie profilowania oraz nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu kamiennego o uziarnieniu 0-63,
 • wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
 • odtworzenie poboczy,
 • oczyszczenie przepustów i rowów odprowadzających wodę z jezdni.

WYKONAWCA:
Gminno- Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: Wrzesień 2015

FE PR DS UE EFFR poziom PL kolor

Projekt "Rozwój e-usług w Gminie Bolków" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne.