obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tereny inwestycyjne

na terenie Gminy Bolków

Bolków, dz. przy ul. Sienkiewicza pow. 0,9098 ha

Bolkow silena

Nieruchomości położone w BOLKOWIE przy ul. Henryka Sienkiewicza, w granicach działek o numerach 865, 257/3, 257/4, 257/5, 257/7, 257/8, 257/9, 257/26, 257/30, 257/33, obręb Bolków-2, o łącznej powierzchni 0,9098 ha.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego

Powyższe nieruchomości znajdują się na obszarze, który oznaczony jest symbolami P,U.5, i P,U.7 dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz gospodarki komunalnej,
2) tereny zabudowy usługowej oraz rzemiosła bez ograniczeń.

Sienkiewicza teren inwest

Mysłów, dz. 328 pow. 1,4115 ha

Myslow-328

Nieruchomość położona w MYSŁOWIE, gmina Bolków, stanowiąca działkę numer 328, obręb Mysłów, o powierzchni 1,4115 ha, zabudowana niewielkim budynkiem gospodarczym.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego:
część działki – symbol 4.2 UT, dla którego ustala się:
1) teren przeznaczony pod funkcję usług turystycznych, rekreacyjnych, którego podstawowe przeznaczenie stanowi nieuciążliwa, komercyjna działalność usługowa,
2) dopuszcza się przeznaczenie terenu – place manewrowe, miejsca postojowe dla pojazdów obsługujących;
część działki – symbol KD(GP 1/2 docelowo 2/2), dla którego ustala się:
1) istniejący odcinek drogi krajowej nr 5 – droga główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa, dwupasowa; docelowo dwujezdniowa, dwupasowa, wzdłuż dróg – szlaki rowerowe,
2) zaleca się :
- poszerzenia linii rozgraniczających – jak na rysunku planu,
- przekrój drogowy w granicach terenów zainwestowanych,
3) obejmuje się ochroną wartościową zieleń przydrożną.

Stare Rochowice dz. 119 i 120 pow. 10.1064 ha

St Rochowice

Nieruchomość położona w miejscowości STARE ROCHOWICE, gmina Bolków, stanowiącej działkę numer 119 o powierzchni 0,5216 ha i działkę numer 120 o powierzchni 9,5848 ha, o łącznej ich powierzchni wynoszącej 10,1064 ha.
Cały teren usytuowany jest w obrębie złoża wód leczniczych: szczaw glauberskich i wód wodorowowęglanowo-siarczanowo-sodowych.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego

Powyższa nieruchomość znajduje się na obszarze, który oznaczony jest:
• w części symbolem U,ZP.1, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej z zakresu:
  a) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej,
  b) turystyki i hotelarstwa,
  c) gastronomii,
  d) rekreacji i wypoczynku,
  e) sportu,
  f) opieki społecznej,
  g) handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 400 m2, oraz tereny zieleni urządzonej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
  a) 4 lokale mieszkalne realizowane na rzecz przeznaczenia podstawowego,
  b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  c) wody powierzchniowe śródlądowe (cieki i oczka wodne);
• w niewielkiej części symbolem KD/p-j.1 - pod ciąg pieszo-jezdny.

Bolków- dz. 824/1 obręb 2 pow. 0,45 ha

Bolkow


Nieruchomość położona w BOLKOWIE, gmina Bolków, stanowiąca działkę niezabudowaną numer 824/1, obręb 2, o powierzchni 0,4545 ha.

Przeznaczenie terenu według planu zagospodarowania przestrzennego:
część działki – symbol MN,U.7, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy usługowej, o których mowa w par. 3 pkt 18 planu, oraz rzemiosła bez ograniczeń branżowych;
2) funkcje stanowiące przeznaczenie podstawowe mogą być realizowane zamiennie lub łącznie, w dowolnych proporcjach;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) infrastruktura techniczna,
b) drogi wewnętrzne,
c) zieleń,
d) wody powierzchniowe, śródlądowe – oczka wodne o powierzchni lustra wody do 500 m2,
e) obiekty małej architektury,
f) parkingi;
część działki – symbol ZN.27, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie urządzonej – tj. zieleni występującej w formach naturalnych oraz łąki i pastwiska,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) infrastruktura techniczna,
b) drogi wewnętrzne,
c) ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
d) wody powierzchniowe, śródlądowe.
Dla terenu oznaczonego symbolem ZN ustala się zakaz zabudowy.

Strefa Ekonomiczna

strefa ksse

"Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości - Podstrefa Bolków"

Nieruchomość składa się z działek nr 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7 (nr przed podziałem: 336) obręb Wolbromek.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 (Bolków – Wrocław); oddalony od drogi krajowej nr 3 i miasta Bolkowa ok. 1,5 km, od Węzła „Bolków" projektowanej drogi ekspresowej S-3 (w Sadach Dolnych, gm.Bolków) ok. 2,5 km.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestarzennego 

 

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
ul.Papieża Jana Pawła II 11 A
58-400 Kamienna Góra

http://ssemp.pl/wordpress/?ct_portfolio=bolkow

 

 

 

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO