obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej

sesjaXLV 0122 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady.
 7. Podziękowania dla prezesa klubu sportowego i dla dzielnicowego gminy Bolków.
 8. Informacja Burmistrza Bolkowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
 10. Informacja o stanie mienia Gminy Bolków za 2017 r.
 11. Sprawozdania finansowe Gminy Bolków za 2017 r.
 12. Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa;
  • opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 14. Informacja na temat ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Gminie Bolków.
 15. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2017 r.
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bolkowa za 2017 r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji rady na miesiąc sierpień, wrzesień, październik i listopad 2018 r.;
  4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bolkowa;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, a także w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów
   i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków;
  6. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolków;
  7. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  8. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  9. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Bolków;
  10. w sprawie zmiany do budżetu na 2018 r.;
  11. w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolków”;
  12. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bolkowie.
 1. Wybór Wiceprzewodniczącego(cej) Rady Miejskiej w Bolkowie.
 2. Podjęcie wniosków.
 3. Wolne wnioski i informacje, w tym zgłaszane pisemnie przez mieszkańców gminy.
 4. Zakończenie sesji.

  sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV sesjaXLV

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO