obrazek Wersja dla słabowidzących
obrazek Mapa strony
obrazek Biuletyn informacji publicznej
obrazek RSS
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

SISMS

UE GMOPS

Kalendarium

Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.
Podczas zebrania przedstawiono też sprawozdanie z ostatnich naborów (luty 2017r.). W sumie zostało złożonych 35 wniosków na łączna kwotę 4743714,71 zł, z czego najwięcej wpłynęło z gminy Świerzawa – 6 wniosków, z gminy Mściwojów 5 wniosków, a z Wojcieszowa, Paszowic, Pielgrzymki po 4 wnioski. Natomiast z gmin Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Gminy wiejskiej Złotoryja oraz miasta Złotoryja wpłynęło po 2 wnioski, a z terenu Bolkowa i Męcinki tylko po 1 wniosku. Niestety, nie było chętnych wśród mieszkańców gminy Legnickie Pole i Ruja. Limit dostępnych środków w czterech naborach w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD wynosił w sumie 3 700 000 zł. Po przeprowadzonej procedurze oceny i wyboru operacji, Rada LGD wybrała do dofinansowania 26 najlepszych wniosków, które aktualnie są weryfikowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Weryfikacji podlegał również cały proces przeprowadzenia naboru wniosków – od momentu ogłoszenia, poprzez poszczególne etapy oceny przez LGD, aż do momentu ogłoszenia wyników, który po drobnych uzupełnieniach został pozytywnie oceniony przez UMWD. Po ogłoszeniu wyników do Biura wpłynęły 4 protesty od beneficjentów, którym nie udało się uzyskać dofinansowania. Protesty, po ponownej ocenie przez Radę i podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska, zostały przekazane do Zarządu Województwa. Decyzje Rady w 3 przypadkach zostały podtrzymane, a w jednym Zarząd Województwa częściowo uznał zarzuty beneficjenta, co w ostateczności nie zmieniło jego sytuacji. Zakresy naborów dotyczyły następujących przedsięwzięć określonych w LSR, tj.:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 9 wniosków na kwotę 900 000 zł.
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - razem 13 na kwotę 2 810 795,71 zł.
3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – 11 wniosków na kwotę 882 919 zł.
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów - 2 wnioski na kwotę 150 000 zł.
Aktualnie Biuro LGD przygotowuje się do ogłoszenia już w sierpniu kolejnych naborów, które zostaną zakończone w pierwszej połowie września br., a dotyczyć będą budowy lub przebudowy infrastruktury publicznej oraz wzmacniania kapitału społecznego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wystosowano już pismo w sprawie ustalenia terminu i kwot najbliższych naborów, które prezentują się następująco:
5/2017 - 1.3. Animacja lokalna - 50 000 zł
6/2017 - 1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym- 50 000 zł
7/2017 - 3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej - 2 800 000 zł
Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w terminie od 28 sierpnia - 11 września 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 3-27 sierpnia 2017r.
Ponadto w kolejnym terminie, bezpośrednio po zakończeniu procedury wyboru operacji z powyższych naborów, planujemy przeprowadzić następne nabory w zakresie:
8/2017 - 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 300 000 zł
9/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - 2 427 730 zł
Planowany nabór do powyższych konkursów proponujemy przeprowadzić w terminie od 18 - 31 października 2017 r., w związku z powyższym termin ogłoszenia naboru ustaliliśmy na 4- 17 październik 2017r.
Osobom i instytucjom zainteresowanym aplikowaniem do tych konkursów przypominamy, że wnioski muszą być kompletne - zawierać wszelkie wymagane załączniki – m.in. aktualne projekty i pozwolenia na budowę, kosztorysy, dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, oferty potwierdzające rozpoznanie rynku itp. W sierpniu pracownicy Biura LGD zorganizują szkolenia pod pierwsze nabory. Już dziś zapraszamy do Biura LGD w Mściwojowie w celu weryfikacji Państwa pomysłów w kontekście zgodności z celami i kryteriami wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego.

Gmina Bolków © 2014 | Designed by sm32 STUDIO